OBNOVA PJEŠAČKIH STAZA U VUČIPOLJU

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima europske unije - Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj.

Tip operacije 8.5.2. "Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture".

Ukupni iznos projekta: 155.494,38 Kuna
Iznos potpore iz proračuna EU: 132.170,22 Kuna (85 %)
Iznos potpore iz proračuna Republike Hrvatske: 23.324,16 Kuna (15 %)

IDEJNI PLAN ULAGANJA

>>>

Naziv i OIB korisnika

Lokalna akcijska grupa „Cetinska krajina“
OIB: 58314844505

Opis poslovanja korisnika

Lokalna akcijska grupa „Cetinska krajina“ osnovana je kao partnerstvo između lokalnih samouprava, poduzetnika i civilnog društva na području cetinskog kraja, što obuhvaća područja administrativnih jedinica Sinj, Trilj, Vrlika, otok i Hrvace kao područje djelovanja.
LAG je nastao kao dio LEADER programa, što je mehanizam provedbe mjera ruralnog razvoja EU. U sklopu LEADER programa LAG „Cetinska krajina“ potiče ruralna područja na održivi razvoj svojih zajednica uz povećanje konkurentnosti poslovnog sektora, poticanje sudjelovanja građana u donošenju lokalnih političkih odluka, zaštitu prirodne i kulturne baštine te razvoj društvenih sadržaja u ruralnim zajednicama.
LAG Cetinska krajina osnovan je s jasnom misijom iskorištavanja svih mogućnosti razvoja ovog kraja, s velikim naglaskom na iskorištavanje komparativnih prednosti lokalnog područja. LAG „Cetinska krajina“ udruga je koja pojedinačnim projektima, koristeći prirodne specifičnosti i kulturno naslijeđe cetinskog kraja, potiče ruralni razvoj i povećava kvalitetu života na pripadajućem području. Osnovne zadaće LAG-a su da iskoristi ekonomske potencijale za razvoj područja i novih vrijednosti, te potakne i diversificira gospodarske aktivnosti na ruralnom području.

Prema Statutu, djelatnosti Udruge se odnose na poticanje razvoja gospodarstva, turizma, kulture, te zaštite prirode i okoliša na ruralnom području. Prema Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a za razdoblje 2014.-2020. promoviranje ruralnog turizma (uz kulturu, obrazovanje i nasljeđe) kao diversifikacijskog segmenta lokalne ekonomije prepoznato je kao strateški cilj. U ostvarivanju tog cilja LAG njeguje blisku suradnju sa turističkim zajednicama gradova Sinj, Trilj i Vrlika u aktivnostima promocije područja cetinskog kraja kao atraktivne turističke destinacije sa jedinstvenom ponudom koja se temelji na kulturnoj baštini i prirodnim resursima.
LAG „Cetinska krajina“ stavlja veliki naglasak na informiranje i savjetovanje lokalnog stanovništva, putem radionica i/ili individualnih konzultacija o mogućnostima korištenja europskih i nacionalnih fondova za razvijanje poljoprivrednih i turističkih potencijala.

Što se tiče djelatnosti direktno vezanih uz zaštitu prirode i okoliša, LAG „Cetinska krajina“ već godinama sa članom Odred izviđača „Vitezovi“ sudjeluje na aktivnostima čišćenja otpada i podizanja svijesti o potrebi očuvanja prirode i okoliša.
U 2016. godini LAG je uspostavio suradnju sa udrugom BIOM na projektu prikupljanja podataka, odnosno monitoringa vuka, a predstavnici udruge su sudjelovali i na BETSA projekta „Promatranje ptica i ekoturizam na južnom jadranu“ u Crnoj gori.
Ostale djelatnosti vezane uz zaštitu okoliša LAG provodi u koordinaciji sa športsko-ribolovnim društvom „Cetina“, zadrugom „Dalmatia ruralis“, centrom za ruralni razvoj „Cerura“, i planinarskim društvom „Svilaja“.

>>>

Opis ulaganja koje je predmet prijave za dodjelu potpore iz EPFRR-a,te opis i obrazloženje načina provođenja istog

Ulaganje koje je predmet prijave odnosi se na uređenje, odnosno obnavljanje postojeće pješačke staze u Vučipolju, Općini Hrvace. Ulaganje u obnovu pješačke staze predlaže se zato što je, kao posljedica nekorištenja i neodržavanja pješačka staza postala zapuštena, u nekim dijelovima u potpunosti zarasla raslinjem, što ju čini neprohodnom i oduzima zamišljenu funkcionalnost. Pješačka staza koja je predmet ulaganja povezuje zaseoke Kudrići i Glavurdići sela Vučipolje, a prestaje se koristiti krajem Domovinskog rata, kada je sav promet preusmjeren na asfaltne putove.

Ulaganje koje je predmet prijave ima za cilj obnovu pješačke staze izvršiti će se kroz aktivnosti u kategorijama pripremnih i zemljanih radova.

Da bi se stazi vratila funkcionalnost potrebno je, u prvoj fazi ulaganja, (ručno) ukloniti grmlje, šiblje i manja stabla (promjer do 20 cm) koja su narasla na rubnim dijelovima staze (i zaklanjaju stazu), ili po samoj stazi, što će osigurati prohodnost za nastavak ulaganja i budućeg korištenja.

Dovršetkom pripremnih radova čišćenja zaraslih dijelova staze započeti će se sa zemljanim radovima obnove pješačke. Zemljani radovi sastoje se od ručnog i strojnog iskopa materijala za uređenje staze, njihovog prijevoza od mjesta iskopa do mjesta ulaganja, te konačna izrada konstrukcije biciklističke staze od mehanički stabiliziranog drobljenog kamenog materijala. Sav materijal koji se koristi u obnovi staze je prirodan, čime je negativan utjecaj na okoliš sveden na minimum.

U završnoj fazi ulaganja na stazi će biti postavljen materijal edukativnog sadržaja, namijenjen svim posjetiteljima šume koji za cilj ima podizanje svijesti i potrebi očuvanja okoliša i prirode, te informiranja o biljnim i životinjskim vrstama čije je stanište na lokalitetu ulaganja.

Opis utjecaja ulaganja na dosadašnje stanje

Ulaganjem će se obnoviti već postojeća pješačka staza koja čija je funkcionalnost uvelike narušena nekorištenjem i neodržavanjem, što je dovelo do njezine neprohodnosti i propadanja. Obnovom staze vratila bi se prvotna funkcionalnost koju je nekada imala, a obnova funkcionalnosti staze značila bi i obnovu jedinstvenog turističkog proizvoda tog područja, koji je temeljen na prirodnoj ljepoti i bogatstvu biljnog i životinjskog svijeta. Pješačka staza koju se planira obnoviti od velike je važnosti za razvoj i prepoznatljivost lokalne zajednice koja je dio ruralnog područja zato što vraća namjenu zapuštenoj investiciji, i otvara mogućnosti iskorištavanja poduzetničkih i ugostiteljskih pothvata koje aktivni i rekreacijski turizam stvara.
Dovršetkom ulaganja povećati će se broj turističkih i izletničkih posjeta, a isto tako i svijest posjetitelja o potrebi zaštite šuma i okoliša, te njihova informiranost o biljnim i životinjskim vrstama koje obitavaju u šumi, kao i o ekološkoj mreži Natura 2000, kojoj šuma pripada. Obnovom staze obnoviti će se i poveznica između zaselaka Kudrići i Glavurdići, koja je neprohodna više od 10 godina.

>>>

Opravdani razlozi ulaganja i opis krajnjih ciljeva koji se žele postići predmetnimulaganjem sukladno ciljevima iz točke 1. kriterija odabira 8.5.2 (PRILOG IV pravilnika)

1.1. Ulaganja kojima je krajnji cilj educiranje i informiranje o šumi, održivom gospodarenju šumama, zaštiti šuma i okolišu

Prijedlog predmetnog ulaganja pretpostavlja obnovu zapuštene pješačke staze koja je smještena unutar ekološke mreže Natura 2000.

Ekološka mreža Natura 2000 od krucijalne je važnosti za projektni prijedlog, koji uz samu obnovu staze, sadrži edukativno-informativnu komponentu koja je neraskidivo povezana sa konceptom održivog korištenja šuma. Natura 2000 komparativna je prednost koju područje ulaganja ima, a cilj projekta je korisnicima staze približiti značaj koji bioraznolikost ima za zajednicu. Projektni prijedlog pretpostavlja postavljanje poučnih tabli čiji će sadržaj obuhvaćati informacije o ekološkoj mreži Natura 2000, odnosno o vrstama i tipovima koji su naturom zaštićeni na području, što uključuje i pojedine endemske tipove. Cilj postavljanja informativnog sadržaja je, osim upoznavanja posjetitelja sa biljnim i životinjskim svijetom lokaliteta, uvesti u diskurs problematiku i potrebu zaštite okoliša i prirode. LAG prema statutu djeluje s ciljem zaštite prirode i promicanja održivog razvoja, kako u gospodarstvu tako i u gospodarenju šuma.

1.2. Ulaganja kojima je krajnji cilj promicanje i korištenje rekreacijskih, zdravstvenih i turističkih funkcija šuma te prirodne ljepote krajobraza

Krajnji cilj prijedloga ulaganja je promicanje i korištenje rekreacijskih, zdravstvenih i turističkih funkcija šuma te prirodnih ljepota.

1. Ulaganjem se želi obnoviti postojeća pješačka staza koja je zbog neodržavanja snažno izložena utjecajima propadanja, te je velikim dijelom propala i postala neprohodna, a obnovom će joj se vratiti izvorna funkcija. Pješačka staza koja je predmet ulaganja rekreacijska je destinacija ne samo za pješačenje, nego i druge oblike rekreacije koji su izrazito zastupljeni u turističkoj ponudi Općine Hrvace, poput bicikliranja, planinarenja, jahanja i drugih aktivnosti aktivnog odmora.

Projekt obnovljena staza na taj način postati će sastavnim dijelom turističke područja ulaganja, Općine Hrvace, koja se temelji na temeljenu na korištenju prirodnog resursa kao komparativne prednosti u stvaranju rekreacijske i adrenalinske turističke ponude. Sve veći broj posjetitelja poticajno djeluje na mogućnosti planiranja i korištenja cjelodnevnih i višednevnih aktivnosti koje iskorištavaju poduzetnici u ugostiteljstvu, iznajmljivači smještajnih kapaciteta te ostali djelatnici u sektoru turizma i iznajmljivanja,

Pješačka staza koju projektom želimo obnoviti u neposrednoj je blizini Peručkog jezera, odmorišne ali i rekreacijske destinacije (kupalište, ribolov, veslački sport), a posjetiteljima će se u neposrednoj blizini nalaziti i humci (tumuli/gomile), koji su povijesna znamenitost koja datira još iz metalnog doba.

Obnova staze proširiti će mogućnost iznajmljivačima, ugostiteljima i turističkim vodičima za osmišljavanje ponude, i promovirati ruralni prostor Općine Hrvace kao neizostavnu rekreacijsku destinaciju dalmatinskog zaleđa.

Lokacija ulaganja nalazi se na području ekološke mreže Natura 2000 koja je na europskoj razini prepoznata kao područje značajno za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja divljih vrsta ptica koje su od interesa za Europsku uniju, kao i njihovih staništa, i područja značajna za očuvanje migratornih vrsta ptica, a osobito močvarna područja od međunarodne važnosti (Područja očuvanja značajna za ptice - POP), kao i njihovih staništa, kao i prirodnih stanišnih tipova od interesa za Europsku uniju (Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove - POVS).

Predmetno ulaganje primjer je održivog korištenja šuma za potrebe turizma, u kojem se ekološki prihvatljivim materijalom stvara novi rekreativni sadržaj i promiče povezanost sa prirodom.

Pojašnjenje: Ulaganje se mora odnositi na barem jedan od ciljeva navedenih u točki 1 kriterija odabira iz PRILOGA IV pravilnika

>>>

Ciljne skupine

1. Turisti
Predloženo ulaganje osmišljeno je prema interesima i potrebama ciljnih skupina, što se u prvom slučaju odnosi na turiste, odnosno posjetitelje lokaliteta koji dolaze iz šireg područja Hrvatske i/ili svijeta. Aktivni turizam koji se temelji na iskorištavanju prirodnih resursa i ljepota jedan je od primarnih motiva turističkih posjeta dalmatinskom zaleđu, ulaganjem u obnovu zapuštene pješačke staze revitalizirao bi se turistički proizvod temeljen na prirodnom resursu. Obnova staze privukla bi ne samo izletnike s namjerom pješačenja, ali i drugih oblika rekreativnog korištenja odmora bicikliranje, planinarenje, jahanje), kao i turiste čiji su dolasci motivirani bogatstvom biljnog i životinjskog svijeta te prirodnim ljepotama. Dodatnu privlačnost lokalitetu ulaganja čine neposredna blizina humaka (tomuli/gromile), ostataka iz prapovijesti, koji su služili kao ukopi iz metalnog doba, te blizina Peručkog jezera, koja nudi kupalište i mogućnost ribolova i veslačkog sporta.

2. Izletnici
Predloženim ulaganjem u funkciju će se vratiti sadržaj koji su koristili stanovnici za užeg područja, koji su u slobodno vrijeme stazu koristili rekreativno, za šetanje, trčanje, bicikliranje ili jahanje. Ulaganjem se neće samo u funkciju vratiti stari sadržaj nego će se i obogatiti dodavanjem edukativne komponente, u smislu postavljanja edukativnog sadržaja na table, koji će posjetitelje upoznati sa važnosti očuvanja prirode i okoliša, kao i specifičnostima biljnog i životinjskog svijeta koji ih okružuje.

3. Lokalno stanovništvo
Predmet ulaganja će za lokalno stanovništvo koje stanuje u užem pojasu oko predmeta ulaganja osim mogućnosti rekreativnog korištenja sadržaja stvoriti priliku za pokretanje ili unapređenje svojih gospodarskih aktivnosti. U blizini područja ulaganja već postoji nekolicina sadržaja za aktivan odmor i rekreaciju, a obnova staze stvorila bi dodatan sadržaj i poticaj za turističke posjete. Povećan broj dolazaka koji će rezultirati obnovom staze povećati će broj posjetitelja i prometa lokalne ugostitelje, proizvođače hrane i ponuditelje smještaja i rekreativnog sadržaja,te na taj način ostvariti pozitivan utjecaj na daljnji razvoj ruralnog područja. Lokalni iznajmljivači i ugostitelji moći će koristiti pješačke staze za osmišljavanje vlastitih ponuda, a staza će ruralni kraj Općine Hrvace promovirati kao rekreacijsku destinaciju. Obnovom staze obnoviti će se poveznica između zaseoka Kudrići i Glavurdići, što je i bila izvorna namjena i korist staze prije njezinog propadanja i zarastanja.

Pojašnjenje: Definirati i obrazložiti koje su ciljne skupinekojima je namijenjeno predmetno ulaganje, prema interesima i potrebama ciljnih skupinaza predmetno ulaganje

>>>

Tehnički opis projekta

Predmet ulaganja je gradnja, odnosno obnavljanje (uređenje) postojeće pješačke staze u naselju Vučipolje. Predmetno ulaganje odnosi se na dio katastarske čestice 725, te dio katastarske čestice 1490/1, katastarske općine 326011 Vučipolje. Svrha zahvata je obnova pješačke staze koja je zbog neodržavanja i nekorištenja neprohodna više od 10 godina, u nekim dijelovima je potpuno zarasla grmljem i prizemnim rašćem, što ju čini neprohodnom i što joj oduzima zamišljenu funkcionalnost. Pješačka staza koja je predmet zahvata povezuje zaseoke Kudrići i Glavurdići sela Vučipolje, a prestaje se koristiti krajem Domovinskog rata, kada je sav promet preusmjeren na asfaltne puteve.

Staza se trenutačno nalazi na terenu nedostupnom za mehanizaciju (osim manjih strojeva, minidampera), stoga je većinu radova potrebno izvesti ručnim radom i teglećom stokom, odk se materijal može privremeno odlagati na privremeno odlagalište s kojeg će se materijal iz kamenoloma prirodnog kamena privremeno deponirati i dalje odvoziti minidamperima i teglećom stokom (magarcima) do predmetne pješačke staze.

Da bi se vratila funkcionalnost potrebno je, prvoj fazi radova ručno ukloniti grmlje i prizemno lišće, koja su narasla na rubnim dijelovima staze (i zaklanjaju stazu), što će osigurati prohodnost za buduće korištenje. Zatim bi nastupili zemljani radovi na obnovi pješačke staze, koji bi se većinom izvodili ručno, a sama nosiva konstrukcija pješačke staze izradila bi se od mehanički stabiliziranog drobljenog kamenog materijala vapnenačkog porijekla, kao i okolni kamen koji je vapnenačkog porijekla. Sav materijal koji se koristi u obnovi staze mora biti prirodnog porijekla, čime je negativan utjecaj zahvata na okoliš sveden na minimum.

Završna faza zahvata na pješačkoj stazi je postavljanje ploča edukativnog sadržaja i smjerokaza, namijenjen svim posjetiteljima šume koji za cilj ima podizanje svijesti i potrebe očuvanja okoliša i prirode, te informiranja o biljnim i životinjskim vrstama čije je stanište na lokalitetu ulaganja. Sve ploče edukativnog sadržaja i putokazi moraju biti izrađeni od drva.

Za katastarske čestice 725, 1490/1 ishođeno je dopuštenje korištenja (po propisanim uvjetima) Hrvatskih šuma d.o.o. Zahvatom je planirana obnova pješačke staze u duljini od 1.125,00, 1,00 metara širine, što je ukupno 1.125,00 m2 obnovljene pješačke staze u Vučipolju.

Način zbrinjavanja građevinskog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu. Osnovni propisi iz tog područja su:
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)
Prema zakonu o otpadu građevni otpad spada u interni otpad jer uopće ne sadrži tvari koje podliježu fizikalnoj, kemijskoj i biološkoj razgradnji pa ne ugrožavaju okoliš. Ovim zahvatom je predviđena uporaba prirodnih materijala koji biološki i fiziološki pripadaju okolišu na kojem se nalazi pješačka staza, stoga je utjecaj zahvata na okoliš sveden na minimum.

>>>

Opis lokacije ulaganja

Lokacija predmetnog ulaganja nalazi se u naselju Vučipolje, koje administrativno pripada Općini Hrvace, u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Katastarska općina lokacije ulaganja je 326011 Vučipolje, a broj zemljišta (katastarske čestice) su 725,1490/1.
Lokacija ulaganja nalazi se unutar područja ekološke mreže Natura 2000, kao Područje očuvanja značajno za ptice (POP) i kao Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS).
Pojašnjenje: U opisu lokacije ulaganja potrebno je navesti naziv županije, grada/općine, naselja,katastarske općine ikatastarske čestice prema evidenciji katastra i prema evidenciji zemljišnih knjiga lokacije ulaganja. Navesti nalazi li se lokacija ulaganja u području ekološke mreže Natura 2000 ili zaštićenom području prirode, te navesti u kojem.

Obrazloženje izbora lokacije predmetnog ulaganja

Lokacija predmetnog ulaganja je izabrana zato što se nalazi u ruralnom području, koje na temelju prirodnih resursa gradi svoju turističku ponudu, od kojih je najzastupljenija ponuda rekreativnog odnosno aktivnog odmora.
Također, ulaganje se odnosi na obnovu već postojeće biciklističke staze koja je zbog negativnih utjecaja i zapuštenosti izgubila svoju funkcionalnost, što znači manji trošak u realizaciji (riječ je o obnavljanju a ne izgradnji nove staze).
Lokacija ulaganja obuhvaća područje u zaštićenoj ekološkoj mreži Natura 2000, a jedan od ciljeva ulaganja je promocija i podizanje svijesti o potrebi očuvanja prirode i okoliša, te upoznavanja stanovništva sa posebnostima biljnog i životinjskog života područja u kojem stanuju .
Lokacija ulaganja ima dodatnu vrijednost koja proizlazi iz neposredne blizine Peručkog jezera, atraktivne destinacije za rekreaciju i odmor, blizine više poligona avanturističkog turizma, kao i blizine humcima (tumulima), koji su ostatci prapovijesti, točnije metalnog doba.
Područje ulaganja dio je ruralnog područja koje je suočeno sa problemima nerazvijenosti i iseljavanja, a projekt obnove pješačke staze doprinijeti će promociji Općine Hrvace, ali i šireg cetinskog kraja kao turističke destinacije, koja osim kulturne ponude ima bogat turistički potencijal rekreativnog i adrenalinskog sadržaja, a promocija takvog sadržaja podržava i širi mogućnosti za domaće ugostitelje, turističke vodiče i iznajmljivače rekreativnih usluga.

LAG CK :: Službeni dio

Članovi

13-07-2015

Članovi LAG-a mogu postati fizičke osobe (ako imaju registriran obrt i/ili su upisani u upisnik obiteljskih poljoprivred...

Struktura i tijela LAG-a

13-07-2015

Organizacija koja stvara partnerstva između lokalne uprave, gospodarstva i civilnog društva...

LEADER & LAG

13-07-2015

LAG Cetinske krajine osnovan je s jasnom misijom iskorištavanja svih mogućnosti razvoja...

Misija & Vizija

13-07-2015

LAG Cetinske krajine osnovan je s jasnom misijom iskorištavanja svih mogućnosti razvoja...

Što je LAG & LAG CK

13-07-2015

Organizacija koja stvara partnerstva između lokalne uprave, gospodarstva i civilnog društva...

Korisni linkovi

Sve dodatne informacije možete pronaći na službenim stranicama Ministarstava, Agencija i ostalih organizacija RH: